kubon โรงเรียนวัดคู้บอน

หน้าแรก

สารสนเทศ

ผู้บริหาร

บุคลากร

นโยบายและแผน

โครงสร้างหลักสูตร

เกียรติประวัติ

โครงการ กิจกรรม

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนวัดคู้บอน

 

โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 53

ชื่อโครงการ                          ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนวัดคู้บอน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ                       2553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน      ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว เพราะสื่อการเรียนรู้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรและได้มาตรฐานจึงมีความจำเป็นและเพื่อให้ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นแนวทางให้การผลิตสื่อการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้ในโรงเรียน
2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการ

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลายมิติ วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร และตรงตามความต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอนอันจะทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 


-2-

4. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการตามกลยุทธ์มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู่กระบวนการเรียนการสอนโดยอาจจะอยู่ในรูปของสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 – 2555 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 สำนักการศึกษา สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2552 – 2555) ของสำนักงานเขตคลองสามวา กลยุทธ์ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นพร้อมทั้งสอดแทรกการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

5. แนวทางดำเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการ
5.2 โรงเรียนดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
5.2.1 แต่งตั้งคณะทำงานผลิตสื่อการเรียนรู้
5.2.2 คณะทำงานร่วมกันวางแนวทางในการผลิตสื่อการเรียนรู้
5.2.3 ดำเนินการผลิตและทดลองใช้
5.2.4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
5.2.5 ประเมินผลสื่อการเรียนรู้
5.3 รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินและขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนรู้ทุกชิ้น ส่งไปยังสำนักการศึกษา ภายในเดือนมิถุนายน 2553

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – มิถุนายน 2553
7. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครประจำปี 2553 แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา     หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ เป็นเงิน 15,100 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อหลายมิติ วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฯลฯ  ได้แก่  กระดาษ  พู่กัน สี  เทปกาว  พลาสติก VCD CD  เทปเสียง ฯลฯ

 

 

 

-3-

8. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

9. ประโยชน์ของโครงการ
9.1 โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของครูและนักเรียน สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
9.2 ครูมีแนวทางในการผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง

10. การติดตามและประเมินผล
10.1 จากการตอบแบบประเมิน / แบบสำรวจ
10.2 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน

                                                          ลงชื่อ                                          ผู้เสนอโครงการ
(นางเยาวมาลย์  ไสววรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้บอน

                                                          ลงชื่อ                                          ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนราธิป  ภัทรวิมล)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

 

 

 


โรงเรียนวัดคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 025104699
E-mail : Watkoobon_school@hotmail.com